Vi tycker till i snabbutredningen Kreativa Sverige

I november förra året tillsatte regeringen snabbutredningen ”Kreativa Sverige”. Uppdraget är att ta fram ett förslag på hur en samlad nationell strategi för de kulturella och kreativa näringarna (KKN) ska kunna se ut. Anledningen till att man vill göra en utredning är att ett av de förslag på områden som rekommenderas av Återstartsutredningen ”Från kris till kraft” är just samordningen av KKN-frågan.

Vi kände att vi ville dela med oss av de erfarenheter som vi samlat på oss hittills i projektet för att öka kunskapen om kulturaktörerna och deras villkor. Vi tog helt enkelt fram ett underlag som vi mailade till utredarna. Bland annat så lyfte vi fram att de fria kulturaktörerna måste lägga orimligt mycket tid på att hantera administrativa system istället för att fokusera på den kreativa verksamheten och att KKN-frågan ofta hamnar mellan stolarna eftersom frågan ”ägs” av näringslivsenheter eller motsvarande medan kunskapen om dem finns hos kulturenheter eller förvaltningar.

I projektet vänder vi oss till fria kulturaktörer varav flera ingår i de kulturella och kreativa näringarna så utredningen är ju givetvis intressant för oss ett följa. Utredningar som beställs av regeringen tas vanligtvis fram under en lite längre tid men eftersom det är en snabbutredning så ska resultaten överlämnas till regeringen redan den 31 maj. Vi väntar med spänning på hur förslaget till nationell strategi kommer att se ut.

Länkar:

  • Pressmeddelandet om tillsättandet av snabbutredningen kan du läsa här (extern länk).
  • Du kan också hitta hela Återstartsutredningen via den här länken (extern länk).
Bild på betänkandet från återstartsutredningen

Lästips för sömnlösa kulturbyråkrater

I slutet av september så överlämnades betänkandet från återstartsutredningen ”Från kris till kraft” (SOU 2021:77) från den särskilda utredaren Linda Zachrisson till regeringen.

Betänkandet beskriver konsekvenserna för kulturlivet av corona-pandemin och ger förslag på åtgärder. Detta både på kort och på lång sikt. Utredarna (den särskilda utredaren tillsatte en utredar-grupp) konstaterar bland annat att kultursektorn är en av de hårdast drabbade sektorerna (tredje plats efter hotell/restaurang och reseföretag) och att det finns en risk för långsiktiga konsekvenser. De menar också att pandemin har blottlagt brister i relation till både självständighetsmålet, delaktighetsmålet och samhällsmålet i de nationella kulturpolitiska målen.*

För att försöka sammanfatta så menar utredarna i relation till självständighetsmålet att konstnärernas villkor var bristfälliga redan innan pandemin, bland annat avseende ekonomi och sociala trygghetssystemet, och att detta har förstärkts. De belyser också att digitaliseringen får konsekvenser för kulturskapande och deltagande, men att den inte har resulterat i ett breddat deltagande. Utredarna konstaterar också att näringslivspolitiken inte är anpassad till kulturföretagen.

Så kort, och inte så gott, kan man säga att pandemin förstärkt en redan existerande problematik. Våra egna, i sammanhanget blygsamma, undersökningar visar på samma sak. Många av förslagen på återstartslösningar från betänkandet är tillskjutna medel till olika satsningar men också att öka internationalisering, stärka trygghetssystemen, öka kunskapen om den nya upphovsrätten och att ta tillvara på digitaliseringen.

Vill ni läsa mer i detalj vad utredningen kommer fram till eller deras förslag på åtgärder så kan ni hitta ”Från kris till kraft” (SOU 2021:77) här.

Igår kom regeringen med besked om att de tar frågan om trygghetssystemen vidare och tillsätter en utredning för sjukpenningsgrundande inkomst (så kallad SGI) med Calle Nathanson som utredare. Nu väntar vi med spänning på vilka fler av återstartsförslagen från betänkandet som kommer plockas upp av regeringen.

*Nationella kulturpolitiska målen:

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefrihet som grund.* Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.** Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.*** (*Självständighetsmålet, **Delaktighetsmålet, ***Samhällsmålet)