Om projektet

Sörmländska kulturtillgångar är ett 3-årigt utvecklingsprojekt som finansieras av Kulturrådet och region Sörmland. Projektet pågår från januari 2021 till december 2023 och leds av två projektledare som anställts av regionen, Elin Selig och Marie Anstadius.

Sörmländska kulturtillgångar syftar till att skapa relevanta och hållbara stöttande strukturer för att underlätta samverkan, utveckling och kreativt skapande för kulturaktörer inom kultursektorn i Sörmland.

Med ett kulturområdesövergripande fokus vänder sig projektet till fyra målgrupper; fria kulturaktörer inom privat och idéburen sektor, offentliga kulturaktörer inom kommunal och regional kulturverksamhet.

Initialt gjordes behovsanalyser som resulterade i att tre behov identifierades. Dessa är behov av stöttande strukturer, samverkan och mötesplatser. Tillsammans med målgrupperna och utifrån de tre behoven så arbetar projektet med ett behovsdrivet förhållningssätt för att hitta långsiktigt hållbara lösningar. Framför allt så används metoden tjänstedesign, som den tolkas av Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Metoden innebär att de som berörs av en utmaning också involveras på olika sätt i processerna med att identifiera och skapa lösningarna för den samma. Kulturlivet i Sörmland involveras på så sätt i både problemformuleringar och lösningar. Allt sker enligt devisen att hållbara, funktionella lösningar bäst utvecklas tillsammans!