Om projektet

Sörmländska kulturtillgångar är ett 3-årigt projekt som finansieras av Kulturrådet och region Sörmland. Projektet startade upp i januari 2021 och leds av två projektledare som anställts av regionen, Elin Selig och Marie Anstadius.

Projektets syfte är att skapa relevanta och hållbara stöttande strukturer för att underlätta samverkan, utveckling och kreativt skapande för kulturlivets aktörer i Sörmland.

I de behovsanalyser som projektet har gjort hittills har tre huvudsakliga behov eller teman identifierats. Dessa är

  • Stöttande strukturer
  • Samverkan
  • Mötesplatser

Kring dessa teman kommer projektet att skapa tre arbetsgrupper som kommer jobba med att hitta lösningar på utmaningar för respektive tema. Arbetsgrupperna består av representanter från det fria kulturlivet, kommunerna i Sörmland och Region Sörmlands kulturverksamheter.

Genom att arbeta på detta sätt så involveras kulturlivet i Sörmland i både problemformuleringar och lösningar på de samma. Allt sker enligt devisen att hållbara, funktionella lösningar bäst utvecklas tillsammans!