Fokusgrupper

Som en del av implementeringsarbetet genomför projektet fokusgrupper den 12 och 13 april. Vi utgår från en enkät som skickades ut till de som använt sig av klustrets stödfunktion. När svaren analyserades så uppstod ett antal följdfrågor. Dessa har vi utgått från i diskussionerna kring stöd. För diskussionerna om mötesplatser så utgick vi från de fysiska och digitala mötesplatser som genomförts i projektet. Utifrån dessa ställde vi frågor kring hinder och möjligheter.

Du kan läsa mer om enkäten här.

12 april

13 fria kulturaktörer träffades i TEA-huset i Flen för att diskutera och spetsa till innehållet i det förslag för implementering som projektet kommer att lämna över.

Frågor kring personalens kunnande, vad som är viktigt för en mötesplats och vilka andra synpunkter deltagarna har på funktionen Kulturkluster Sörmland lyftes, diskuterades och vreds på. Vi fick flera nya perspektiv på det vi gjort hittills och det vi kan göra i framtiden. Bland annat lyftes det som viktigt att kulturklustret skapar relationer och nätverk med det fria kulturlivet och fokuserar mer på att sprida kunskap och kontakter inom det sörmländska kulturlivet. Att hela tiden utvidga klustret och de som nås av det och nyttja de styrkor och resurser som finns bland fria kulturaktörer, snarare än att skapa nytt och göra själva.

Vad gäller mötesplatserna så blev det tydligt att man måste veta vad som händer och vilka man kommer att träffa för att kunna prioritera en mötesplats. Detta gäller både för fysiska och digitala mötesplatser. Vem som är där (vilka möjliga samarbeten och uppdrag som kan komma ut av träffen) är lika viktigt som innehållet i programmet.

Ett viktigt medskick är att de kände sig jämlika med oss som var där på arbetstid eftersom de blev arvoderade för den tid de lade ner på att medverka i workshopen.

13 april

Den ”gamla” arbetsgruppen träffades igen för att diskutera det lösningsförslag som de arbetade fram under hösten 2021. Skillnaden från den 12 april var att även offentliga kulturaktörer medverkade vid detta tillfälle. Även denna gång träffades vi dock i TEA-huset i Flen.

Samma frågor diskuterades som den 12 april vilket kompletterade bilden från detta tillfälle. Vikten av personalens förmåga att lyssna och förstå de fria kulturaktörernas villkor och situation förstärktes ytterligare. Det samma gäller för de offentliga kulturaktörerna. Här blev det tydligt att det är viktigt att ha kunskap om kommunernas prioriteringar och satsningar för att kunna lotsa rätt. I diskussioner kring när man förväntar sig effekt från kontakten med klustret så menade de som medverkade att man vill ha effekt direkt, men också att det är en effekt i sig att kunna kontakta någon. Att klustret finns är på så sätt en effekt i sig.

Även vid detta tillfälle lyftes vikten av tydlighet i inbjudningar till mötesplatser som oerhört viktig för att man ska kunna prioritera medverkan. Man behöver veta vad som händer och vem man kommer träffa.

Sammanfattningsvis

Resultaten från fokusgrupperna förstärker och fördjupar den behovsbild som Kulturkluster Sörmland är en lösning på. Vi anpassar det vi kan redan nu inför framtida aktiviteter och arbete och tar också med oss resultaten från fokusgrupperna in i vårt förslag på framtida lösning.

STORT TACK till alla som medverkade!